Διαβουλεύσεις


Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2019 Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου θέτει από σήμερα 27.09.2018 σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αρ. 16/24.09.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής …

Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβου

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 3/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι …

Μετεγκατάσταση του λιμένα Μυτιλήνης

Συμφωνείται ή όχι με την μετεγκατάσταση του λιμένα Μυτιλήνης στον Καρα Τεπε;