Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2019 Δήμου Λέσβου

Περιγραφή διαβούλευσης

Ο Δήμος Λέσβου θέτει από σήμερα 27.09.2018 σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αρ. 16/24.09.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2019, ενόψει της σύγκλησης στις 08.10.2018, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γνωμοδοτήσει σχετικά.